Company Profile
ประวัติโกรเบสท์ กรุ๊ป
โกรเบสท์ คอร์โพเรชั่น
โกรเบสท์ อาหารแช่แข็ง
การประกันคุณภาพ
ตรวจสอบเมล์
การประกันคุณภาพ

โรงงานอาหารแช่แข็ง

ปัจจุบัน แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพ นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประเด็นเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร หรือ Food Safety เป็นตัวแปรสำคัญในการแข่งขันบนเวทีการค้าโลก กลุ่มบริษัทโกรเบสท์ ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นนโยบายหลักของบริษัท ที่ยึดมั่นตลอดมา การให้ความสำคัญกับมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันบนเวทีการค้าโลกให้กับ เรา และได้กำหนดเป้าหมายให้กลุ่มบริษัทโกรเบสท์ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งมาตรฐานต่าง ๆ ที่บริษัทในเครือได้รับการรับรอง ได้แก่

  • ระบบสุขลักษณะที่ดีในการผลิต จีเอ็มพี (GMP /Good Manufacturing Practice)
  • ระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤติในกระบวนการผลิต HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Point)
  • ระบบฟาร์มมาตรฐาน จีเอพี (GAP/Good Aquaculture Practice)
  • ระบบมาตรฐาน BAP/ACC Standard  ( Best Aquaculture Practices Certificate )

โรงงานอาหารแช่แข็งโรงงานอาหารแช่แข็ง

a

a

a

a

a

a

______________________________________________________________________________________

a

a