Company Profile
อาหารสัตว์น้ำ
ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้ง, ปลา
อาหารแช่แข็ง
ข้อมูลทางโภชนาการ
การประกันคุณภาพ

บริษัท โกรเบสท์คอร์โพเรชั่น จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ปัจจุบันมีโรงงานตั้งอยู่ที่ สมุทรสงคราม เพชรบุรี และ นครพนม มีการขยายโรงงาน, เพิ่มกำลังการผลิต และปรับปรุงสายงานใหม่ให้มีปรสิทธิภาพ เพื่อรองรับอัตราการเจริญเติบโตด้านต่างๆ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

สำนักงานใหญ่

  1. พนักงานส่งเสริมการขาย   จำนวน 1 อัตรา

โรงงานเพชรบุรี

  1. พนักงานควบคุมคุณภาพ   จำนวน 1 อัตรา

  1. บริษัท โกรเบสท์คอร์โพเรชั่น จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
  2. เลขที่ 199/12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

E-Mail :[email protected]

Tel : 02-2797534