ประเภท :

วันที่ :

ถึงวันที่ :

วัน/เดือน/ปี ราคา
Type
40pie/Kg.
50pie/Kg.
55pie/Kg.
60pie/Kg.
65pie/Kg.
70pie/Kg.
80pie/Kg.
90pie/Kg.
100pie/Kg.
110pie/Kg.
120pie/Kg.
(ตู้)
29/09/2014
Shrimp white
220
215
212
210
200
195
183
160
152
142
130
144
23/09/2014
Shrimp white
225
220
217
215
210
195
181
162
147
142
138
106
15/09/2014
Shrimp white
225
220
217
215
210
200
190
170
155
147
140
114