วันที่ :

ถึงวันที่ :

จังหวัด
วันที่ กระชัง บ่อดิน
ราคา (บาท) ราคา (บาท)
สุราษฎร์ธานี 08/10/2012 75 55
นครปฐม 08/10/2012 55 53
กาญจนบุรี 08/10/2012 53 50
ปัตตานี 21/12/2012 50 55
นครศรีธรรมราช 21/12/2012 0 0
เชียงใหม่ 07/01/2013 65 50
ขอนแก่น 07/01/2013 65 50
อุบลราชธานี 07/01/2013 53 48
มุกดาหาร 27/06/2014 -15 52

หมายเหตุ :ราคาที่แจ้งเป็นราคาปลา ไซด์ประมาณ 600 กรัมขึ้นไป และไม่ใช่ราคาตายตัว ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจับของคนซื้อในแต่ละพื้นที่ในวงเล็บ คือ % ตัดน้ำ

Untitled Document